HOLSTED SOGNEGÅRD

Sognegården bookes via kirkekontoret.

I kontortiden tirsdag til fredag kl 8.00-11.00 på tlf 75 39 20 45

præstesekretær Tove Duelund Sørensen  

Mail: tds@km.dk

LEJE AF SOGNEGÅRDEN

                                                            Op til 5 timer    Over 5 timer

 

Lokale m. lille køkken på 1. sal                   100 kr.          200 kr.

Store sal med det store køkken                   300 kr.          600 kr.

Lille sal med det store køkken                     100 kr.          200 kr.

Bemærk ved leje:

Ansvarlig leder er lig med underskrevne lejer.

Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der ikke lukkes flere personer ind, end forsamlingslokalerne er godkendt til samt at forskrifterne i øvrigt overholdes. Brandmyndighederne har godkendt stor sal til max. 70 personer. Lederen er ansvarlig, dvs. vedkommende skal være den første, der kommer i lokalerne og den sidste, der forlader Sognegården. Lederen må således sørge for, at lokalerne er luftet ud, at alle vinduer og døre er lukkede og alt lys er slukket, inden man forlader Sognegården. Ved mørklægning af vinduer bør rullegardinerne benyttes, brug venligst ikke stofgardinerne. Rengøring: Borde og stole tørres af med en fugtig klud, gulve fejes – vaskes om nødvendigt. Hvis der ødelægges noget i lokalerne eller af inventaret skal det meddeles telefonisk til kontaktpersonen for Sognegården.

Nøglekode udleveres til 1 person i den pågældende forening,. Denne person bedes oplyse et mobiltlf. nummer, som koden kan sendes til som SMS. Koden er gyldig på udlejningsdagen og dagen efter.

Nøglekode til Sognegården udleveres af præstesekretæren, se ovenfor.

Betaling: 3 dage før lejedag

Til konto 3737 877 005 9306

Danske Bank, Vejen afd.

Nørregade 8, 6600 Vejen 

SOGNEGÅRDENS HUSORDEN

1. Levende lys skal anbringes i stager.

2. Der må ikke opsættes noget på vægge eller døre.

3. Der er rygeforbud i hele Sognegården.

4. Det er tilladt at nyde alkoholiske drikke i begrænset omfang.

5. Sognegården skal afleveres ryddeligt og rengjort.

          - Bordene skal tørres af med en fugtig klud

          - Stolene skal rengøres for krummer

          - Gulvene skal fejes - om nødvendigt vaskes

          - Toiletterne skal efterses

          - Køkkenet skal afleveres i ryddelig stand

          - Al opvask skal være fortaget

          - Kaffemaskinen skal tømmes og rengøres

                                  (følg instrukser v/ maskinen)

          - Lysestager rengøres og stilles på plads

          - Alt affald skal bæres ud i den kommunale affaldsbeholder

          - Borde og stole må efterlades i den anvendte opsætning

6. Skader, mangler eller andre bemærkninger bedes hurtigst muligt anmeldt til kontaktpersonen for Sognegården. Evt. erstatningsbeløb for skadede eller ødelagte effekter fastsættes af bygningsudvalget.

7. Menighedsrådet forventer, at alle bruger Sognegården med omtanke.

SOGNEGÅRDENS VEDTÆGTER

§ 1. Holsted Sognegård ejes af Holsted Kirke, og drives af menighedsrådet ved Holsted og Skt. Peders Kirker.

§2. Menighedsrådet nedsætter et bygningsudvalg, som tager vare på Sognegården under ansvar for menighedsrådet. Ved problemer / tvivlspørgsmål retter bygningsudvalget henvendelse til menighedsrådet med henblik på nærmere afklaring.

§3. Sognegårdens lokaler er til kirkelig brug, dvs. konfirmandundervisning, konfirmandforældremøder, menighedsrådsmøder, kirkelig administration, møder og arrangementer i menighedsrådets eller præstens regi samt til frivilligt, folkeligt arbejde eller socialt og kulturelt arbejde med tilknytning til sognet.

§4. Arrangementer i præstens eller menighedsrådets regi er gratis. Andre betaler en leje, som fastsættes af menighedsrådet en gang årligt. Beløbet erlægges forud. Alle vederlag er at betragte som tilskud til husets drift.

§5. I forbindelse med kirkelige handlinger kan lokalerne benyttes til samvær som f.eks. kirkekaffe, bispebesøg, afskedsreception for menighedsråd eller medarbejdere.

§6. Lokalerne kan ikke benyttes til erhvervsmæssige eller partipolitiske formål, ej heller til private fester eller til arrangementer, der skader eller strider mod Folkekirkens tarv og omdømme.

§7. Menighedsrådet kan dog tillade, at kirkens personale bruger Sognegården til markering af private mærkedage, når det skønnes, at brugen ikke er konkurrenceforvridende, til skade for kirkens omdømme eller til gene for Sognegårdens naboer.

§ 8. Ethvert møde eller arrangement skal have en ansvarlig voksen leder. Denne er ansvarlig for udleverede nøgler, lokalernes afleveringstilstand, for slukning og aflåsning, samt at 'Husordenen' efterleves.

§9. Der udarbejdes en lejeaftale, hver gang Sognegården udlejes.